REGULAMIN "opiniok.pl"

Szanowny Kliencie, akceptując niniejszy Regulamin, oświadczasz, że:

 • jesteś świadomy, że pełne wprowadzenie wymaganych danych w formularzu ("Formularz") bezpłatnej wersji próbnej i jego podpisanie w trybie elektronicznym (za pomocą odpowiedniego przycisku) jest równoznaczne z kontraktową akceptacją niniejszego dokumentu oraz Załączników;
 • jesteś świadomy, że subskrypcja Usługi stanie się skuteczna dopiero po otrzymaniu powiadomienia o pomyślnej aktywacji wysłanego przez "opiniok.pl" drogą e-mailową ("E-mail Powitalny");
 • przeczytałeś i akceptujesz, bez zastrzeżeń, wszystkie postanowienia i klauzule określone w niniejszym dokumencie, które są poniżej przedstawione w całości;
 • przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś warunki ekonomiczne zawarte w niniejszym dokumencie;
 • przeczytałeś, zrozumiałeś i wyraźnie zaakceptowałeś: następujące postanowienia Regulaminu: "FUNKCJONOWANIE USŁUGI"; "GWARANCJE"; "NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE"; "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE" "OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIEMOŻNOŚĆ NADZORU"; "ZMIANY W TYCH WARUNKACH"; "POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ" "WYRAŹNE ROZWIĄZANIE UMOWY"; "PRZENIESIENIE UMOWY"; "NIEWAŻNOŚĆ"; "PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I JURYSDYKCJA"; "DANE OSOBOWE"; "KLASYFIKACJA OGÓLNA".

DEFINICJE

W celach niniejszych Warunków i Załączników, stosuje się definicje przedstawione w tym artykule.

Subskrypcja: jest to okres, podczas którego Klient, po zakończeniu etapu Rejestracji i opłaceniu miesięcznej opłaty, korzysta z Usług Platformy. Koszt Subskrypcji jest ściśle związany z liczbą Aktywności wprowadzonych przez Klienta na jego koncie.

Konto Klienta: jest to główne konto, utworzone bezpośrednio przez Klienta, za pośrednictwem którego można zarządzać Subskrypcją.

Użytkownik lub Konto Użytkownika: są to licencje użytkowania o ograniczonej funkcjonalności Usługi aktywowane przez Konto Klienta.

Załącznik(i): są to dokumenty mające moc prawną, które można konsultować na Stronie, w tym między innymi: polityka prywatności i polityka plików cookie.

Aktywność: odnosi się do jednej lub większej liczby działalności gospodarczych zarządzanych przez Klienta, powiązanych z Kontem Klienta.

Karuzela: jest to tryb z interfejsem poziomym korzystania z funkcji Widget. Ta funkcja pozwala Klientowi wyświetlać najlepsze 15 najnowszych recenzji (posiadających wiadomość tekstową).

Chat: jest to usługa wsparcia włączona do Platformy, która odnosi się do usługi stron trzecich oferowanej przez "chat.pawelmackowiak.pl", za pośrednictwem której Klient może bezpośrednio komunikować się z członkiem zespołu Firmy w celu uzyskania wymaganego wsparcia.

Klient: jest to osoba fizyczna i/lub prawna, która w ramach swojej działalności gospodarczej korzysta z Usługi oferowanej przez Firmę.

"opiniok.pl" lub Firma: jest to firma "MACMEDIA Paweł Maćkowiak" z siedzibą w "os. Oświecenia 107/2, 61-212 Poznań", e-mail "kontakt@opiniok.pl", NIP "8762281674".

Feed: jest to tryb z interfejsem pionowym korzystania z funkcji Widget. Ta funkcja pozwala Klientowi eksponować najlepsze 15 najnowszych recenzji (posiadających wiadomość tekstową).

Funkcje: są to funkcje Platformy, do których Klient może uzyskać dostęp, przeglądając Stronę.

Integracje: jest to funkcja obecna na Platformie, która pozwala Klientowi importować do niej Publiczne Recenzje z witryn stron trzecich, takich jak Facebook, Google, TripAdvisor itp.

Zainteresowane strony: są to klienci Klienta i/lub użytkownicy zaproszeni do recenzowania Aktywności. Muszą być wcześniej poinformowani przez Klienta o celu przetwarzania danych osobowych i korzystania z Usługi oferowanej przez "opiniok.pl".

Plan Darmowy: jest to darmowy plan oferowany przez "opiniok.pl", który rozpoczyna się od otrzymania E-maila Powitalnego.

Publiczne Recenzje: są to recenzje opublikowane na witrynach stron trzecich i zintegrowane z Platformą.

Prywatne Recenzje: są to recenzje, które Klient otrzymuje na Platformie i decyduje o ich zachowaniu w tajemnicy.

Rejestracja: jest to etap Subskrypcji, jak opisano w sekcji "Funkcje Usługi" tego dokumentu.

Sektory: są to obszary Aktywności.

Usługa: jest to innowacyjny system opracowany przez "opiniok.pl", który umożliwia Klientom integrację, zarządzanie, monitorowanie i udostępnianie Publicznych Recenzji, a także wysyłanie próśb o recenzje do Zainteresowanych Stron.

Strona: jest to domena "www.opiniok.pl" należąca do "MACMEDIA Paweł Maćkowiak"

Oprogramowanie i/lub Platforma: jest to platforma wymyślona, zaprojektowana, zbudowana i wprowadzona na rynek przez "opiniok.pl", która odpowiada domenie "app.opiniok.pl".

Warunki i Zasady: jest to dokument regulujący ogólne warunki i zasady między "opiniok.pl", jego Klientami oraz wszelkimi Kontami Użytkowników z nim związanymi.

Widget: jest to funkcja komputerowa, która umożliwia, za pośrednictwem linku dostarczonego przez Platformę, włączenie najlepszych i najnowszych recenzji na stronie swojej Aktywności.

PRZEDMIOT

Niniejsze Warunki oraz Załączniki na Stronie regulują stosunki umowne pomiędzy "opiniok.pl", właścicielem i operatorem Platformy, a Klientami. Akceptacja Warunków i Załączników przez Klienta jest warunkiem wstępnym rozpoczęcia Planu Darmowego i aktywacji Subskrypcji.

Klient oświadcza, że dokładnie przeczytał te Warunki i Załączniki przed wysłaniem Formularza i rozpoczęciem korzystania z Usługi.

Klient, bez konieczności fizycznego podpisywania jakiegokolwiek formularza papierowego, może podpisać te Warunki i Załączniki, w sensie pełnej akceptacji, po ukończeniu wprowadzania wymaganych danych w Formularzu i ostatecznym wybraniu odpowiedniego przycisku.

Wybór wspomnianego przycisku będzie rozumiany jako subskrypcja we wszystkich efektach Warunków i Załączników, jak również regulacji w nich zawartych. Rozumie się, że ważność akceptacji tego dokumentu rozciąga się również na etap Rejestracji.

Poprzez ukończenie Formularza, Klient akceptuje również wysyłanie przez "opiniok.pl" informacji drogą e-mailową i/lub SMS w celu ułatwienia korzystania z Usługi.

DZIAŁANIE USŁUGI - OPIS

"opiniok.pl" działa w sektorze IT, oferując Klientom Usługę, która pozwala Kontu Klienta wprowadzać Aktywności w ich własnym Sektorze oraz korzystać z opisanych później Funkcjonalności.

Konto Klienta poprzez Integracje będzie mogło zarządzać i agregować Publiczne Recenzje. Najlepsze Publiczne Recenzje będą mogły być umieszczane na stronie internetowej odpowiadającej Aktywności za pomocą Widgetów.

Ponadto, Konto Klienta będzie mogło, wprowadzając dane Zainteresowanych Stron, wysyłać do nich e-maile, SMS-y i/lub wiadomości Whatsapp, aby prosić ich o recenzję - dzięki funkcji "Wyślij Link".

Konto Klienta może również zdecydować o automatycznym wysyłaniu Zainteresowanym Stronom prośby o wydanie recenzji, poprzez sekcję zwaną "Automatyzuj".

FUNKCJONALNOŚCI

 • Menadżer Opinii to sekcja, która pozwala Kontu Klienta monitorować i analizować przepływ otrzymanych Publicznych Recenzji.
 • Moja Aktywność: w tej sekcji Klient może dodawać, usuwać, aktualizować i/lub zarządzać Aktywnościami (podzielonymi na Sektory) oraz Integracjami.
 • Wysyłanie Linków: dzięki tej Funkcjonalności, Klient wysyła prośby do Zainteresowanych Stron o wydanie recenzji za pośrednictwem e-maila, SMS-a i/lub wiadomości Whatsapp za pomocą linku automatycznie generowanego przez Platformę ("Link"). Zainteresowane Strony, które klikną na przycisk "Pozytywne Doświadczenie", będą mogły zdecydować, na której stronie stron trzecich (Facebook, Google, TripAdvisor itp.) opublikować swoją recenzję. Jeśli natomiast Zainteresowane Strony klikną na przycisk "Negatywne Doświadczenie", zostaną przekierowane do wypełnienia formularza, którego odpowiedzi zostaną zaimportowane do sekcji Negatywnych Recenzji. Maksymalna liczba e-maili, którą można wysłać miesięcznie, to 100, SMS-ów to 10, a wiadomości przez Whatsapp 100 miesięcznie dla planu darmowego, 1000 e-maili, 100 sms-ów i nieograniczona liczba Whatsapp dla planu pro.
 • Edycja szablonu: dzięki tej Funkcjonalności Konto Klienta może edytować tekst do włączenia w e-mail, SMS i/lub wiadomość Whatsapp wysyłaną za pośrednictwem Funkcjonalności Wysyłania Prośby. Ponadto, Konto Klienta może dostosować szablony postów do udostępniania na kanałach społecznościowych za pomocą funkcji "Post dla Social".
 • Widget Strony: poprzez tę sekcję, Konto Klienta może użyć Linku, aby opublikować najnowsze najlepsze publiczne Recenzje na stronie odpowiadającej Aktywności, za pośrednictwem trybów Karuzela, Feed, Pop-up, Odznaka i Wideo.
 • Udostępnianie w Mediach Społecznościowych: to Funkcjonalność Platformy, która pozwala na połączenie z profilami społecznościowymi Konta Klienta w celu udostępniania Publicznych Recenzji na platformach społecznościowych (Facebook i Instagram) za pośrednictwem Edycji Szablonu.
 • Analityka: funkcjonalność monitorowania wzrostu i dystrybucji recenzji.

DOSTĘP DO USŁUGI

Te Warunki i Załączniki na stronie regulują stosunki umowne między "opiniok.pl", właścicielem platformy, a klientami. Akceptacja Warunków i Załączników przez klienta jest warunkiem wstępnym dla uruchomienia darmowego planu i aktywacji subskrypcji. Klient deklaruje, że dokładnie przeczytał Warunki i Załączniki przed wysłaniem formularza i rozpoczęciem korzystania z usługi. Klient może akceptować Warunki i Załączniki bez fizycznego podpisu, wybierając odpowiedni przycisk po wypełnieniu formularza. Wybór tego przycisku oznacza akceptację wszystkich warunków i regulacji zawartych w dokumentach. Akceptacja rozciąga się także na etap rejestracji. Klient akceptuje również otrzymywanie informacji od "opiniok.pl" drogą mailową i/lub SMS, które ułatwiają korzystanie z usługi.

DZIAŁANIE USŁUGI

"opiniok.pl" działa w sektorze IT, oferując klientom usługę umożliwiającą wprowadzanie aktywności w ich sektorze i korzystanie z funkcjonalności. Konto klienta może zarządzać i agregować publiczne recenzje za pomocą integracji. Najlepsze publiczne recenzje mogą być umieszczane na stronie odpowiedniej aktywności za pomocą widgetów. Konto klienta może również wysyłać e-maile, SMS-y i wiadomości WhatsApp do zainteresowanych stron, prosząc o recenzję za pomocą funkcji "Wyślij Link". Konto klienta może automatycznie wysyłać prośby o recenzję za pomocą sekcji "Automatyzuj".

FUNKCJONALNOŚCI

 • Menadżer opinii pozwala na monitorowanie i analizowanie przepływu publicznych recenzji.
 • Moja Aktywność umożliwia dodawanie, usuwanie, aktualizowanie i zarządzanie aktywnościami i integracjami.
 • Wysyłanie Linków umożliwia wysyłanie prośb o recenzje za pomocą e-maila, SMS-a i WhatsApp.
 • Edycja szablonu pozwala na modyfikację tekstu w wiadomościach wysyłanych do zainteresowanych stron.
 • Widget Strony umożliwia publikację najlepszych publicznych recenzji na stronie odpowiedniej aktywności.
 • Udostępnianie w mediach społecznościowych umożliwia dzielenie się publicznymi recenzjami na profilach społecznościowych.
 • Analityka pozwala monitorować wzrost i dystrybucję recenzji.

DOSTĘP DO USŁUGI

Klient ma dwie opcje dostępu do usługi: zarezerwować demo i rozpocząć darmowy plan lub bezpośrednio rozpocząć darmowy plan. Demo umożliwia otrzymanie darmowej demonstracji usługi. Okres próbny trwa 7 dni, po których klient musi rozpocząć procedurę rejestracji, aby kontynuować korzystanie z usługi.

REJESTRACJA, WERYFIKACJA, ANULOWANIE

Procedura rejestracji zaczyna się po zakończeniu okresu próbnego. Po rejestracji klient otrzymuje potwierdzenie i aktywuje subskrypcję. Klient musi również poinformować firmę o wszelkich zmianach w danych. Klient ma możliwość anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

Od momentu otrzymania powitalnego e-maila klient jest zobowiązany do stosowania się do warunków określonych w dokumencie i zachowania danych w tajemnicy. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Usługa i wszelkie prawa do niej pozostają własnością firmy. Klient zgadza się przestrzegać zobowiązań wynikających z korzystania z usług.

WYNAGRODZENIE

Klient zgadza się płacić firmie miesięczną opłatę za każdą aktywność związaną z kontem klienta. Firma może stosować kupony, zniżki i promocje.

WARUNKI PŁATNOŚCI, OPÓŹNIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Klient jest zobowiązany płacić opłatę miesięcznie lub rocznie. Klient ma prawo do odstąpienia od usługi i rozwiązania subskrypcji.

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa ma miesięczny okres trwania i jest automatycznie odnawiana. Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez podawania przyczyny.

ZARZĄDZANIE USŁUGĄ

Firma świadczy usługi z własnym ryzykiem, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami jakości. Firmy mogą korzystać z własnych zaufanych współpracowników do wykonania niezbędnych czynności.

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA OPROGRAMOWANIA

"opiniok.pl" w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi, a w szczególności bezpieczeństwa danych załadowanych i przechowywanych w swoim Oprogramowaniu, korzysta z oprogramowania i protokołów antyintruzyjnych.

W przypadku napotkania przez Klienta problemów związanych z działaniem Oprogramowania, może on poprosić o wsparcie za pośrednictwem czatu lub musi przesłać odpowiednie zgłoszenie drogą e-mailową na adres "kontakt@opiniok.pl" zawierające szczegóły mające na celu sklasyfikowanie problemu.

"opiniok.pl" zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu zgłoszonego przez Klienta, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich wyznaczonych do tego celu.

Na czas trwania umowy "opiniok.pl" gwarantuje Klientowi niezbędną pomoc dotyczącą Oprogramowania.

Rozumie się, że "opiniok.pl" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio Klientom, jeśli szkody te są wynikiem zamiaru lub rażącego niedbalstwa ze strony Klienta.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje szkód wynWarunki i Załączniki regulują relacje między "opiniok.pl" a klientami. Akceptacja Warunków i Załączników jest wymagana do rozpoczęcia Planu Darmowego i aktywacji Subskrypcji. Klient akceptuje Warunki przez wybranie przycisku po wypełnieniu formularza, co jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulacji zawartych w dokumentach. Warunki obejmują m.in. działanie usługi, funkcjonalności platformy, dostęp do usługi, procedurę rejestracji, zasady postępowania i zobowiązania stron, warunki płatności, czas trwania umowy, zarządzanie usługą, gwarancje, ograniczenia gwarancji, niewłaściwe użycie, własność intelektualną i prawo autorskie, ograniczenia odpowiedzialności, zmiany w warunkach, poufność, prywatność, wyraźne rozwiązanie umowy, przeniesienie umowy, nieważność, prawo właściwe i jurysdykcję, dane osobowe oraz klauzulę ogólną.

NIEDOZWOLONE UŻYCIE

Klienci nie mają prawa do:

- inżynierii wstecznej, demontażu lub modyfikacji Oprogramowania, tworzenia prac pochodnych na bazie kodu Oprogramowania lub jego części;

- omijania systemów komputerowych używanych przez "opiniok.pl" i/lub jego licencjodawców w celu ochrony treści Oprogramowania i dokumentów Klienta;

- kopiowania, przechowywania, modyfikowania, zmiany lub w jakikolwiek sposób zmieniania treści Oprogramowania;

- używania robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania stron lub jakichkolwiek innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków do uzyskiwania dostępu lub pobierania specyfikacji technicznych Oprogramowania;

- odsprzedawania, wynajmowania, licencjonowania lub sublicencjonowania Usług bez uprzedniej zgody opiniok.pl;

- rozpowszechniania lub publikowania nielegalnych, obscenicznych, nielegitymowanych, zniesławiających lub niewłaściwych treści i/lub umieszczania ich obok marki "opiniok.pl";

- publikowania i reklamowania innych usług o tych samych lub podobnych specyfikacjach co te oferowane przez "opiniok.pl";

- dostarczania fałszywych lub zniesławiających informacji o "opiniok.pl" i jego Usługach stronie trzeciej;

- niewłaściwego używania Usług oferowanych przez "opiniok.pl", naruszającego niniejsze Warunki i treść dodatkowych dokumentów na Stronie;

- odpowiadania na Publiczne i/lub Prywatne Recenzje treściami niewłaściwymi, zniesławiającymi, nielegalnymi, obscenicznymi, nielegitymowanymi i/lub obraźliwymi;

- używania języka zniesławiającego, wprowadzającego w błąd i/lub mogącego prowokować do przemocy podczas edycji prośby o wydanie recenzji w odpowiedniej sekcji Edytuj Szablon;

- naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw w powyższych kwestiach.

Jeśli działania Klienta naruszą powyższe wymagania lub, nawet będąc z nimi zgodne, stworzą dla "opiniok.pl" ryzyko ekonomiczne, reputacyjne lub prawne, "opiniok.pl" zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług dla Klienta. W takim przypadku "opiniok.pl" wyśle Klientowi powiadomienie e-mail z informacjami o powodach i sposobach zaprzestania świadczenia Usług.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Klient uznaje, że Firma jest jedynym właścicielem praw własności intelektualnej związanych z Oprogramowaniem (w tym praw do znaków towarowych, praw autorskich do tekstów i interfejsów graficznych Firmy oraz ogólnie wszystkich materiałów i procesów używanych w prowadzeniu działalności Firmy) i że te prawa są chronione przez obowiązujące w tym zakresie prawa (w tym prawa ochrony własności przemysłowej, praw autorskich i konkurencji).

Rozumie się zatem, że każde użycie niezgodne z tą umową, lub każde użycie po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub w inny sposób zakończeniu stosunku umownego, będzie stanowiło naruszenie praw Firmy.

Wszystkie znaki towarowe, zarówno figuratywne jak i nominatywne, oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne, nazwy handlowe, ilustracje, obrazy, loga, które mogą być zarejestrowane na nazwę "opiniok.pl" i dotyczące Usług lub Oprogramowania, pozostają wyłączną własnością Firmy lub jej licencjodawców, zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi prawami własności intelektualnej.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIEMOŻLIWOŚĆ NADZORU

"opiniok.pl", w granicach obowiązujących przepisów, odpowiada za szkody o charakterze umownym i pozakontraktowym wyrządzone Klientowi lub stronom trzecim, wyłącznie gdy stanowią one bezpośrednią i natychmiastową konsekwencję złośliwości lub rażącego niedbalstwa. Klient wyraźnie zwalnia "opiniok.pl" z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez prawo, w stosunku do wszelkich szkód czy roszczeń, własnych lub stron trzecich, jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, włączając szkody bezpośrednie czy pośrednie, na osobach lub mieniu, wynikające z utraconych zysków, szkód reputacyjnych, utraty danych, kosztów zastępczych, wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta niniejszych Warunków lub ich naruszenia. W przypadku niemożności świadczenia Usług przez Firmę z powodu nadzwyczajnej sytuacji, natychmiast powiadomi o tym Klientów, określając, czy jest to niemożność całkowita czy częściowa. W pierwszym przypadku stosunek umowny zostaje rozwiązany z mocy prawa Kodeksu Cywilnego. W drugim przypadku, na żądanie Klienta, Firma będzie kontynuować wykonanie tej części Usługi, która jest nadal wykonalna, ale Użytkownik będzie miał prawo do odpowiedniego zmniejszenia opłaty proporcjonalnie do czasu trwania umowy i pozostałej użyteczności Usług w okresie częściowego wykonania.

MODYFIKACJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

"opiniok.pl" zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego dokumentu oraz Załączników w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, które uzna za stosowne. Wszelkie zmiany zostaną przekazane Klientowi drogą e-mailową i/lub poprzez opublikowanie na Stronie. Zmiany stają się skuteczne od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Firma zapowiedziała je Klientowi na piśmie, chyba że przepisy prawne lub środki administracyjne narzucają lub skutkują wcześniejszym lub późniejszym terminem wejścia w życie. W przypadku niezgody, Klient może bezpłatnie odstąpić od tego dokumentu i Usługi, wysyłając powiadomienie e-mailem, które musi zostać otrzymane przez Firmę nie później niż piętnaście dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie warunków. W takim przypadku odstąpienie staje się skuteczne o północy dnia poprzedzającego dzień, w którym zmiany miałyby wejść w życie. W przypadku odstąpienia Firma wystawi fakturę Klientowi tylko za Usługi oferowane Klientowi do daty skutecznego odstąpienia. Klient, który zdecyduje się kontynuować korzystanie z Usługi po modyfikacji jednego lub większej liczby części wspomnianych dokumentów dokonanych przez "opiniok.pl", automatycznie akceptuje nowe warunki.

POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ

Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania - i zapewnienia, aby jej pomocnicy zachowali - całkowitej poufności i tajemnicy w odniesieniu do wszelkich aspektów, wiadomości i informacji dotyczących działalności drugiej strony, o których mogą się dowiedzieć podczas trwania stosunku umownego, w tym między innymi wiadomości lub informacji dotyczących organizacji, know-how, klienteli, usług, produktów i stosowanych warunków umownych.

WYRAŹNE ROZWIĄZANIE UMOWY

"opiniok.pl" ma prawo rozwiązać umowę zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku wystąpienia wydarzeń kwalifikujących się jako poważne naruszenie, takich jak użycie fałszywych danych uwierzytelniających, opóźnienie w płatnościach, ciężkie naruszenie Warunków pomimo pisemnego ostrzeżenia, lub niewłaściwe wykorzystanie korzyści wynikających z określonych konwencji lub umów. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie skierowane na dane kontaktowe przekazane przez Klienta podczas Rejestracji lub później zaktualizowane.

PRZENIESIENIE UMOWY

"opiniok.pl" zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, rozporządzenia przez nowację lub podwykonawstwo wszystkich lub niektórych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków i Załączników, pod warunkiem, że prawa Klienta nie zostaną naruszone. Klient nie może przenieść lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami lub obowiązkami bez pisemnej zgody "opiniok.pl".

KOMUNIKACJA

Wszelka komunikacja dotycząca Usług powinna być przesyłana przy użyciu następujących danych kontaktowych:

Email: "kontakt@opiniok.pl"

Adres: "os. Oświecenia 107/2, 61-212 Poznań"

NIEWAŻNOŚĆ

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków i Załączników zostanie uznane za nieważne, anulowalne lub ogólnie nieskuteczne, nie wpłynie to na nieważność, anulowalność lub nieskuteczność pozostałych postanowień zawartych tutaj, które pozostaną w pełnej mocy i skutku. Postanowienie niniejszych Warunków, które może zostać uznane za nieważne, zostanie zmienione w dobrej wierze tak, aby odpowiadało odnowionym wymaganiom ważności lub zrównoważonym kryteriom legalności i po zmianie zostanie uznane za ważne od początku.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory dotyczące wykonania, zgodności, interpretacji i ważności niniejszych Warunków i Załączników podlegają prawu europejskiemu. "opiniok.pl" i Klient zobowiązują się do podjęcia próby pojednania poprzez komunikację wysłaną na adresy siebie nawzajem, zawierającą szczegóły dotyczące spornej kwestii. Jeśli w ciągu 60 dni od wspomnianego żądania próba pojednania okaże się nieudana, wspomniane strony zobowiązują się odstąpić spór, w granicach obowiązującego prawa, do jurysdykcji polskich sądów, z wyłączną jurysdykcją określoną na forum w Poznaniu.

DANE OSOBOWE

Jako autonomiczni administratorzy danych, zarówno "opiniok.pl", jak i Klient zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, o których staną się świadomi w kontekście tego stosunku umownego, w pełnej zgodności z celami Usługi i w każdym przypadku w sposób i na warunkach wymaganych przez prawo (przede wszystkim na mocy Artykułu 13 RODO). "opiniok.pl", jako właściciel przetwarzania danych Klienta, zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe nabyte w kontekście świadczenia Usług w sposób i dla celów określonych w polityce prywatności, którą można w pełni przeczytać na stronie opiniok.pl

OGÓLNA KLAUZULA

Korzystanie z Usługi stanowi pełną akceptację tych Warunków i Załączników. Akceptując te Warunki, Klient oświadcza, że przeczytał i zrozumiał ich treść. Deklaruje również, że będzie przestrzegał przepisów dotyczących limitów użycia.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli Klient napotka jakiekolwiek problemy w korzystaniu z Usługi lub chce skorzystać z jakiejkolwiek gwarancji związanej z nimi, może je zgłosić za pośrednictwem Czatu Wsparcia lub, alternatywnie, musi wysłać "opiniok.pl" odpowiednią komunikację zawierającą szczegóły problemu pod następujące adresy:

E-mail: "kontakt@opiniok.pl"

Dziękujemy za uwagę!