Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "MACMEDIA Paweł Maćkowiak", prowadząca działalność pod adresem: os. Oświecenia 107/2, 61-212 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8762281674, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - MACMEDIA Paweł Maćkowiak, os. Oświecenia 107/2, 61-212 Poznań

 • Adres poczty elektronicznej - kontakt@opiniok.pl

 • Połączenie telefoniczne - +48 726886444

 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: opiniok.pl/kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

DODATEK ADMINISTRATOR DANYCH

POWIERZENIE FUNKCJI ADMINISTRATORA DANYCH
Użytkownik (zwany dalej "Właścicielem" lub "Klientem" lub "Administratorem Danych"),
przez wyraźne zaakceptowanie Warunków i Ustawień "opiniok.pl" (zwanej dalej "Dostawcą" lub "Procesorem Danych"), akceptuje niniejszy dodatek dotyczący przetwarzania danych osobowych, który stanowi integralną część stosunków między Stronami. Niniejszy Dodatek jest podpisany zgodnie z Artykułem 28 Rozporządzenia 679/2016 i reguluje sposób, w jaki Procesor Danych będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora Danych. Administrator Danych i Procesor Danych, mogą być również określani indywidualnie jako "Strona" oraz wspólnie jako "Strony".

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:
-operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone przez Administratora Danych są wymienione w rejestrze czynności przetwarzania prowadzonym przez Administratora Danych;
-w przypadku niektórych operacji przetwarzania Administrator Danych korzysta ze współpracy Dostawcy;
-Dostawca, jako część świadczonych usług dla Administratora Danych, jak szczegółowo określono w konkretnym umowie, może przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora Danych;
-Administrator Danych i Dostawca podpisali umowę na świadczenie zintegrowanej usługi webowej i tabletowej do tworzenia, zarządzania i wysyłania próśb o recenzje ("Usługa"), której niniejszy dokument jest integralną częścią;
-w odniesieniu do Usługi udostępnianej przez Dostawcę, ten ostatni może przetwarzać dane osobowe będące własnością Administratora i, bardziej szczegółowo, dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) końcowych klientów Posiadacza;
-celem przetwarzania jest zapewnienie rozwiązania technologicznego, które umożliwi Posiadaczowi korzystanie z Usługi;
-zgodnie z Artykułem 28.1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej "RODO"), "jeżeli przetwarzanie ma być przeprowadzone w imieniu administratora przetwarzania, ten ostatni powinien korzystać wyłącznie z administratorów danych."
-Administrator Danych zweryfikował, że Dostawca, również na mocy Artykułu 28.1 RODO, przedstawia "wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą."

Administrator Danych powołuje Dostawcę na "ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH" (zwany dalej również po prostu "Procesorem" lub "Procesującym"), w odniesieniu do danych osobowych, które Dostawca może przetwarzać w ramach wykonywania swoich działań oraz tych, które mogą zostać mu powierzone w przyszłości.

Zgodnie z RODO, działalność wykonywana przez Procesora będzie regulowana następująco:

1. CZAS TRWANIA. Niniejsze powołanie obowiązuje przez okres trwania stosunku Procesora z Kontrolerem i uważa się je za automatycznie odwołane w przypadku zakończenia tego stosunku.

2. CEL PRZETWARZANIA. Dane, które są powierzane Menedżerowi, jako część działań powierzonych mu do wykorzystania Usługi, mogą być przetwarzane tylko dla celów wskazanych w powierzonej misji i/lub w umowie zawartej z Właścicielem. W szczególności, dane będą przetwarzane przez Dostawcę tylko w celu zagwarantowania świadczenia Usługi dla Właściciela, który w każdym przypadku pozostaje jedyną stroną zobowiązaną do komunikowania końcowemu klientowi celów i uzyskania zgody na przetwarzanie, jak również komunikacji danych osobom trzecim.

3. METODY PRZETWARZANIA. Dane mogą być przetwarzane na nośnikach papierowych lub cyfrowych, w zależności od wykonywanych działań, pod warunkiem, że narzędzia są właściwie zidentyfikowane i zinwentaryzowane przez Menedżera oraz systematycznie komunikowane Właścicielowi do jego zatwierdzenia. W szczególności dane będą przetwarzane za pomocą platformy oprogramowania "opiniok.pl".

4. OBOWIĄZKI I ZADANIA ODPOWIEDZIALNEGO. Procesor Danych, zgodnie z Artykułem 28 RODO, zobowiązuje się do:

(a) przetwarzania powierzonych danych osobowych tylko na udokumentowane polecenie Kontrolera, nawet w przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego, chyba że inaczej przewiduje prawo. W takim przypadku Osoba Odpowiedzialna jest nadal zobowiązana informować Kontrolera;

(b) zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania poufności lub miały odpowiedni prawny obowiązek zachowania poufności. W tym celu Osoba Odpowiedzialna ma regularnie sprawdzać, czy osoby wykonujące zadania: (i) przeprowadzają przetwarzanie w sposób zgodny z prawem i poprawny, wyłącznie w celu świadczenia usług objętych stosunkiem umownym między Stronami; (ii) przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celach związanych z powierzonymi im zadaniami; (iii) nie przekazują ani nie rozpowszechniają danych osobowych bez wcześniejszej zgody Administratora Danych; (iv) w przypadku nawet tymczasowego przerwania pracy, sprawdzają, czy przetwarzane dane osobowe nie są dostępne dla osób nieuprawnionych; (v) chronią i zachowują w tajemnicy dane uwierzytelniające; (vi) przestrzegają środków bezpieczeństwa wymaganych przez Administratora Danych i/lub Administratora;

(c) zapewnić odpowiednie i udowodnione szkolenie dla osób upoważnionych do przetwarzania, zgodnie z Artykułem 29 RODO;

(d) podjąć, zgodnie z Artykułem 32 RODO, wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej i koszty wdrożenia, a także charakter, cel, kontekst i cele przetwarzania, jak również ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze dla praw i wolności osób fizycznych, w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia lub utraty, w tym przypadkowej utraty samych danych, nieautoryzowanego dostępu lub przetwarzania niezgodnego z celami zbierania danych;

e) informować Administratora Danych, zgodnie z Artykułem 28 RODO, jeśli konieczne jest skorzystanie z innego Procesora Danych;

f) wspierać Administratora w wypełnianiu prawnych obowiązków wynikających z Artykułów 32 (Bezpieczeństwo przetwarzania), 33 (Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego), 34 (Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych do osoby, której dane dotyczą), 35 (Ocena skutków dla ochrony danych), 36 (Wstępne konsultacje), biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla Administratora;

g) przewidzieć aktualizację, modyfikację, korektę danych osobowych, jeśli jest to konieczne w odniesieniu do celów przetwarzania, oraz niezwłocznie usunąć lub zwrócić na żądanie Administratora wszystkie dane osobowe i istniejące kopie, których Osoba Odpowiedzialna jest w posiadaniu, nie mogąc zatrzymać żadnych kopii, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej lub przewiduje to prawo. W każdym przypadku usunąć i/lub zniszczyć, zgodnie z wymogami prawnymi (takimi jak „wymazywanie” dla danych cyfrowych), dane osobowe, gdy cele, dla których dane zostały zebrane i przetwarzane, zostały osiągnięte w braku obowiązku prawnego lub potrzeby dalszego przechowywania;

h) umożliwić Administratorowi wykonywanie prawa kontroli na podstawie Artykułu 28 RODO: w tym kontekście udostępnić Administratorowi wszystkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków niniejszego Dodatku i do wykazania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz umożliwić działania weryfikacyjne (Audyt), przeprowadzane przez Administratora lub przez strony trzecie zlecone przez Administratora, w celu stwierdzenia przestrzegania tych metod przetwarzania danych i zgodności z wymogami prawnymi. Administrator Danych ma prawo zweryfikować, z co najmniej 20 (dwudziestodniowym) wyprzedzeniem, także w siedzibie Administratora Danych, zgodność procedur przyjętych przez tego ostatniego z tym, co wskazano w niniejszym Dodatku lub wymaga prawo;

i) zobowiązać się do przestrzegania Ogólnej Procedury Gwaranta Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 listopada 2008 roku "Środki i sposoby przewidziane dla posiadaczy przetwarzania danych realizowanego za pomocą narzędzi elektronicznych w odniesieniu do przypisania funkcji administratora systemu" zmienionej przez Zarządzenie Gwaranta z dnia 25 czerwca 2009 roku "Zmiany do zarządzenia z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczące przepisów dla posiadaczy przetwarzania realizowanego za pomocą narzędzi elektronicznych w odniesieniu do przypisania funkcji administratora systemu i przedłużenie terminów na ich realizację", jak również może być zmieniona lub zastąpiona przez tego samego Gwaranta, oraz wszelkich innych odpowiednich środków Władzy;

j) współpracować w celu dokładnego stosowania prawa, również poprzez okresowe spotkania i działać w ramach i granicach swoich obowiązków, autonomicznie, ale zawsze zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Kontrolera.

5. NADZÓR. Administrator Danych może nadzorować terminowe przestrzeganie instrukcji tutaj podanych Procesorowi Danych i będzie weryfikować kontynuację wymagań doświadczenia, zdolności i wiarygodności, które wpłynęły na wyznaczenie Procesora Danych.

6. NARUSZENIE. Procesor zostaje niniejszym poinformowany, że jeśli naruszy przepisy prawa, samodzielnie określając cele i środki Przetwarzania, lub lekceważąc instrukcje otrzymane od Kontrolera, zostanie uznany za Kontrolera Przetwarzania w kwestii;

7. POMOC DLA KONTROLERA W PRZYPADKU NARUSZENIA. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Dostawca zgadza się poinformować Kontrolera bez nieuzasadnionej zwłoki od momentu uzyskania wiedzy o naruszeniu. Dostawca będzie wspierać Posiadacza poprzez rozpoczęcie wstępnej analizy mającej na celu zebranie danych dotyczących anomalii i sporządzenie karty zdarzenia, zawierającej wszystkie zebrane informacje i dostępne w tym czasie, takie jak, ale nie ograniczając się do:
- Data zdarzenia, również przypuszczalna data wystąpienia naruszenia (w takim przypadku należy to określić)
- Data i czas uzyskania wiedzy o naruszeniu;
- Źródło zgłoszenia;
- Rodzaj naruszenia i zaangażowane informacje;
- Opis nieprawidłowego zdarzenia;
- Liczba osób, których dane dotyczą;
- Liczebność domniemanych naruszonych danych osobowych;
- Wskazanie daty, włączając przypuszczalną datę, naruszenia i kiedy stało się

Wiedza;
- Wskazanie miejsca, gdzie doszło do naruszenia ochrony danych, również określając, czy doszło do tego
w wyniku utraty urządzeń lub nośników przenośnych;
- Zwięzły opis systemów przetwarzania lub przechowywania danych, które były zaangażowane, z
wskazaniem ich lokalizacji.

8. POUFNOŚĆ. Procesor zgadza się zachować w ścisłej tajemnicy i poufności oraz używać wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony i/lub osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych i/lub produktów, usług, organizacji, strategii biznesowej lub technicznej, otrzymanych od drugiej Strony lub które stały się im znane w trakcie wykonywania umowy związanej z Usługą (zwanych dalej "Informacjami Poufnymi"). Odpowiedzialna Strona zobowiązuje się nie używać Informacji Poufnych poza celami przewidzianymi przez tę umowę, ani nie ujawniać ich stroną nie przewidzianym przez tę umowę, bez pisemnej zgody Właściciela. Menedżer podejmie wszelkie niezbędne środki, aby nie ujawnić ani nie udostępnić w żaden sposób Informacji Poufnych Właściciela i/lub zainteresowanych stron stronom trzecim i w każdym przypadku będzie bezpośrednio odpowiedzialny wobec Właściciela za wszelkie naruszenia przez swoich pracowników i/lub podwykonawców obowiązków poufności określonych w tym artykule. Postanowienia tego Artykułu nie mają zastosowania lub przestają mieć zastosowanie do tych pojedynczych informacji, które Kontroler może udowodnić: (i) stały się już publicznie znane z przyczyn innych niż naruszenie przez samego Kontrolera; (ii) były już znane przed ich otrzymaniem przez Kontrolera; (iii) zostały ujawnione lub udostępnione zgodnie z legalnym rozkazem jakiejkolwiek władzy lub na mocy obowiązku prawnego. Ujawnione Informacje Poufne pozostają własnością Administratora Danych. Na pisemne żądanie samego Właściciela takie informacje powinny zostać zwrócone lub zniszczone przez Odpowiedzialną Stronę.

9. ZMIANY I DODATKI. Strony mają prawo dokonywać takich zmian i dostosowań do tej Umowy, jakie mogą być konieczne w dowolnym czasie, w tym w celu zgodności z wszelkimi aktualizacjami regulacyjnymi. Powiadomienie o każdej prośbie o zmianę zostanie przekazane Menedżerowi listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub certyfikowanym e-mailem. Po wyżej wspomnianej prośbie o zmianę, Menedżer będzie miał 60 dni na odstąpienie od umowy. Po tym okresie, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane przez Procesora. Dla wszystkiego, co nie jest wyraźnie przewidziane w tej umowie, proszę odnieść się do ogólnych przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego ważności, interpretacji, wykonania i zakończenia tego Dodatku, Strony zgadzają się szukać sprawiedliwego i przyjaznego rozwiązania między sobą. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany polubownie, uznaje się, że podlega on wyłącznej jurysdykcji władzy Sądowej Sądu w Poznaniu. Do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących ważności, interpretacji, wykonania i zakończenia tej umowy będzie stosowane prawo polskie.

Rozumie się, że niniejsze powołanie nie pociąga za sobą żadnego prawa Dostawcy do jakiejkolwiek specyficznej rekompensaty i/lub odszkodowania i/lub zwrotu kosztów wynikających z tego powołania, poza tym, co jest już przewidziane w warunkach i ustaleniach.